سوزن بیوپسی کواکسیال

سوزن بیوپسی کواکسیال مناسب برای بافت هایی است که به چند بار نمونه گیری از آن بافت نیاز هست. ابتدا سوزن کواکسیال وارد شده و پس از ثابت شدن به هر تعداد مورد نیاز سوزن وارد می شود.