سوزن بیوپسی ساده

این سوزن بیوپسی مناسب برای بافت هایی است که به چند بار نمونه گیری احتیاج ندارند و فقط با یک بار وارد شدن سوزن نمونه گیری ما به بهترین نوع انجام می شود.
برای مثال این سوزن برای نمونه برداری از پروستات بسیار مناسب است.