سوزن نشانه گذاری

این سوزن برای نشانه گذاری بافتی که نمونه برداری از آن انجام می شود مورد استفاده قرار می گیرد. بیشترین کاربرد این سوزن در نمونه برداری برست است.

نمایش یک نتیجه